Lista e kodeve të klasifikimit të buxhetit të rekomanduara për përdorim nga pjesëmarrësit në aktivitetin e huaj ekonomik kur paguajnë doganë dhe pagesa të tjera në buxhetin federal

Emri i llojit të pagesës Kodi i rekomanduar i klasifikimit të të ardhurave federale
1 Taksë mbi vlerën e shtuar për mallrat e importuara në Federatën Ruse 153 1 10 09000 01 0000 110
2 Akcizat për mallrat e importuara në territorin e Federatës Ruse 153 1 10 09000 01 0000 110
3 Detyrimet doganore të eksportit të naftës së papërpunuar 153 1 10 09000 01 0000 110
4 Eksporti i taksave doganore në gaz natyror 153 1 10 09000 01 0000 110
5 Eksporti i taksave doganore për produktet e naftës 153 1 10 09000 01 0000 110
6 Detyrime të tjera doganore për eksport 153 1 10 09000 01 0000 110
7 Tarifat doganore 153 1 10 09000 01 0000 110
8 Detyrimet doganore taksatpaguar nga individë me tarifa uniforme të detyrimeve doganore, taksave ose në formën e një pagese doganore totale 153 1 10 09000 01 0000 110
9 Pagesa paraprake ndaj doganave të ardhshme dhe pagesa të tjera 153 1 10 09000 01 0000 110
10 Kolaterali i parave për të siguruar pagesën e doganave dhe pagesa të tjera 153 1 10 09000 01 0000 110
11 Detyrimet e importit (detyrime të tjera, taksat dhe tarifat me efekt ekuivalent) të paguara në përputhje me Shtojcën Nr. 5 të Traktatit mbi Bashkimin Ekonomik Euroazian të 29 në maj 2014 të vitit (shuma e pagesës (rillogaritjet, prapambetjet dhe detyrimet e prapambetura të pagesës përkatëse, përfshirë nga anuluar) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 Detyrimet e importit (detyrime të tjera, taksat dhe tarifat me efekt ekuivalent) të paguara në përputhje me Shtojcën Nr. 5 të Traktatit për Bashkimin Ekonomik Euroazian të 29 në maj 2014 (gjobat dhe interesi për pagesën përkatëse) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 Detyrime speciale, antidumping dhe kundërvepruese të paguara në përputhje me Shtojcën Nr. 8 të Traktatit për Bashkimin Ekonomik Euroazian të 29 në maj 2014 të vitit (shuma e pagesës (rillogaritjet, prapambetjet dhe detyrimet e prapambetura të pagesës përkatëse, përfshirë edhe anuluar) 153 1 10 11160 01 1000 110
14 Detyrat speciale, antidumping dhe kundërvepruese të paguara në përputhje me Shtojcën Nr. 8 të Traktatit për Bashkimin Ekonomik Euroazian të 29 në maj 2014 (gjobat dhe interesi për pagesën përkatëse) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 Detyrimet paraprake speciale, paraprake antidumping dhe kundërvlerësime paraprake të paguara në përputhje me Shtojcën Nr. 8 të Traktatit për Bashkimin Ekonomik Euroazian të majit 29 në 2014 të vitit (shuma e pagesës (rillogaritjet, prapambetjet dhe detyrimet e prapambetura të pagesës përkatëse, përfshirë edhe anuluar) 153 1 10 11230 01 1000 110
16 Detyrat paraprake speciale, paraprake antidumping dhe parapagime kundërvlerësuese të paguara në përputhje me Shtojcën Nr. 8 të Traktatit mbi Bashkimin Ekonomik Euroazian të majit 29 në 2014 të vitit (gjobitje dhe kamatë për pagesën përkatëse) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 Tarifa e shfrytëzimit (shuma e paguar për rrota transport (shasi) dhe rimorkiot për ato të importuara në Federatën Ruse, përveç automjeteve me rrota (shasi) dhe rimorkiot për ato të importuara nga territori i Republikës së Bjellorusisë) 153 1 12 08000 01 1000 120
18 Tarifa e shfrytëzimit (gjobat për pagesa të vonuara të tarifës së paguar për automjete me rrota (shasi) dhe rimorkiot e importuara në Federatën Ruse, përveç automjeteve me rrota (shasi) dhe rimorkiot e importuara nga territori i Republikës së Bjellorusisë) 153 1 12 08000 01 1010 120
19 Tarifa e shfrytëzimit (shuma e tarifës së paguar për automjetet me rrota (shasi) dhe rimorkiot për to të importuara në Federatën Ruse nga territori i Republikës së Bjellorusisë) 153 1 12 08000 01 3000 120
20 Tarifa e shfrytëzimit (gjobat për pagimin e vonë të shumës së tarifës së paguar për automjetet me rrota (shasi) dhe rimorkiot për ato të importuara në Federatën Ruse nga territori i Republikës së Bjellorusisë) 153 1 12 08000 01 3010 120
21 Tarifa e shfrytëzimit (shuma e tarifës së paguar për automjetet vetëlëvizëse dhe rimorkiot e importuara në Federatën Ruse, përveç automjeteve vetëlëvizëse dhe rimorkioneve të importuara nga territori i Republikës së Bjellorusisë) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 Tarifa e shfrytëzimit (shuma e tarifës së paguar për veturat dhe rimorkiot për to, të importuara në Federatën Ruse nga territori i Republikës së Bjellorusisë) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 shtet detyrë për marrjen e vendimeve paraprake për klasifikimin e mallrave sipas nomenklaturës së vetme të mallrave të veprimtarisë së huaj ekonomike të Unionit Doganor 153 1 08 07410 01 1000 110
24 Detyrim shtetëror për lëshimin e pullave të akcizës me një bar-dimensionale dy-dimensionale që përmban identifikuesin e një sistemi informacioni të automatizuar të automatizuar shtetëror për regjistrimin e vëllimit të prodhimit dhe qarkullimit të alkoolit etilik, alkoolit dhe produkteve që përmbajnë alkool për shënimin e produkteve të alkoolit 153 1 08 07500 01 1000 110
25 Të ardhura të tjera nga kompensimi i shpenzimeve të buxhetit federal (organet federale shtetërore, Banka e Rusisë, organet drejtuese të fondeve shtetërore jashtë-buxhetore të Federatës Ruse) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 Fondet nga asgjësimi dhe shitja e konfiskuar dhe pasurive të tjera u kthyen në të ardhurat e Federatës Ruse (në drejtim të shitjes së rezervave materiale për pronën e specifikuar) (fonde të tjera nga asgjësimi dhe shitja e konfiskuar dhe pasurive të tjera u kthyen në të ardhurat e Federatës Ruse) 153 1 14 03012 01 0400 440
27 Fondet e paguara nga importuesit tek autoritetet doganore për lëshimin e pullave të akcizës 153 1 15 06000 01 6000 140
28 Gjobat (gjobat) për shkelje të akteve që përbëjnë ligjin e Bashkimit Ekonomik Euroazian, legjislacionin e Federatës Ruse mbi doganat (përjashtuar nga 1 janari 2020) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 Gjobat (gjobat) për shkelje të legjislacionit të monedhës së Federatës Ruse dhe akteve të organeve rregulluese të monedhës, si dhe legjislacionit të Federatës Ruse në fushën e kontrollit të eksportit (përjashtuar nga 1 janari 2020) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 Gjobat (gjobat) për shkelje të legjislacionit të Federatës Ruse mbi themelet e sistemit kushtetues të Federatës Ruse, mbi fuqinë shtetërore të Federatës Ruse, mbi shërbimin publik të Federatës Ruse, për zgjedhjet dhe referencat e Federatës Ruse, mbi Komisionerin për të Drejtat e Njeriut në Federatën Ruse (përjashtuar nga 1 janari i vitit 2020 vit) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 Dënimet (gjobat) dhe shumat e tjera të rikuperueshme nga personat fajtorë për kryerjen e krimeve, dhe në kompensimin e dëmit të pronës, të kredituar në buxhetin federal 153 1 16 21010 01 6000 140
32 Pranime të tjera nga gjobat monetare (gjobat) dhe shuma të tjera për dëmet e kredituara në buxhetin federal 153 1 16 90010 01 6000 140
1 në 20 (33)