Përshkrimi i skemave tipike të certifikimit të konformitetit

Skema e certifikimit 1

Skema 1c përfshin procedurat e mëposhtme:

 • aplikanti paraqet në organin e certifikimit një aplikim për çertifikim me dokumentacionin teknik të bashkangjitur;
 • shqyrtimi i kërkesës dhe vendimi për të nga organi certifikues;
 • përzgjedhja nga organi certifikues i produkteve për provë;
 • testimi i mostrave të produktit nga një laborator testimi i akredituar;
 • kryerja e një analize të statusit të prodhimit nga organi certifikues i produktit;
 • përgjithësim nga organi certifikues i produktit për rezultatet e provës dhe analizën e gjendjes së prodhimit dhe lëshimin e një çertifikate konformiteti për aplikantin;
 • vizatimi i një shenje të vetme të apelit;
 • kontrolli i inspektimit të produkteve të çertifikuara.

Aplikuesi merr të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që procesi i prodhimit të jetë i qëndrueshëm dhe të sigurojë që produktet e prodhuara përputhen me kërkesat e rregulloreve teknike, gjeneron dokumentacionin teknik dhe paraqet një aplikim për çertifikim të produkteve të tyre në një prej organeve të certifikimit të produkteve që ka këtë lloj produkti në fushën e akreditimit.

Organi i certifikimit të produktit analizon dokumentacionin teknik të paraqitur nga aplikanti dhe informon aplikantin për vendimin për aplikimin që përmban kushtet për çertifikim.

Organi i çertifikimit merr mostra të produkteve nga aplikuesi për testim.

Testimi i mostrave bëhet nga një laborator testimi i akredituar në emër të organit certifikues të produktit, i cili pajiset me një raport testimi.

Analiza e gjendjes së prodhimit të aplikantit kryhet nga organi certifikues. Rezultatet e analizës janë të dokumentuara në një akt.

Nëse rezultatet e provës dhe analiza e gjendjes së prodhimit janë pozitive, hartohet organi i certifikimit të produktit certifikatën e konformitetit dhe ia lëshon aplikuesit.

Aplikuesi do të aplikojë një shenjë të vetme të apelit, përveç nëse parashikohet ndryshe me rregulloren teknike.

Organi i certifikimit të produkteve kryen kontrollin e inspektimit të produkteve të çertifikuara gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së certifikatës së konformitetit duke testuar mostra të produktit në një laborator të akredituar të testimit dhe (ose) duke analizuar gjendjen e prodhimit. Në rast të rezultateve pozitive të kontrollit të inspektimit, vlefshmëria e certifikatës së konformitetit konsiderohet e konfirmuar, siç tregohet në aktin e kontrollit të inspektimit. Nëse rezultatet e kontrollit të inspektimit janë negative, organi i certifikimit të produktit merr një nga vendimet e mëposhtme:

 • pezullon certifikatën e konformitetit;
 • anulojë certifikatën e konformitetit.

Vendimet e marra nga organi i certifikimit i komunikohen aplikantit.

Një regjistrim i duhur është bërë në Regjistrin e Unifikuar të çertifikatave të lëshuara të konformitetit dhe deklaratave të regjistruara të konformitetit, të hartuara në një formë të vetme nga organi i certifikimit të produktit.

Kur bëni ndryshime në modelin (përbërjen) e produktit ose teknologjinë e prodhimit të tij, të cilat mund të ndikojnë në përputhjen e produkteve me kërkesat e përcaktuara në rregulloret teknike, aplikanti njofton paraprakisht organin e certifikimit të produktit për këtë, i cili vendos për nevojën e testeve të reja dhe (ose) analiza e gjendjes së prodhimit.

Skema e certifikimit 2

Skema 2c përfshin procedurat e mëposhtme:

 • aplikanti i paraqet organit të certifikimit të produktit një aplikim për çertifikim me dokumentacionin teknik bashkangjitur, i cili domosdoshmërisht përfshin një çertifikatë për sistemin e menaxhimit (kopjen e certifikatës) të lëshuar nga organi i certifikimit për sistemin e menaxhimit, duke konfirmuar se sistemi i menaxhimit plotëson kërkesat e specifikuara në rregulloret teknike;
 • shqyrtimi i aplikimit dhe miratimi i një vendimi nga organi certifikues për certifikimin e produkteve;
 • përzgjedhja nga organi certifikues i produkteve për provë;
 • testimi i mostrave të produktit nga një laborator testimi i akredituar;
 • përgjithësim nga organi certifikues i produktit i rezultateve të analizës së dokumentacionit teknik të paraqitur nga aplikanti, rezultatet e testimit të mostrave të produktit dhe lëshimin e një certifikate konformiteti të aplikantit;
 • vizatimi i një shenje të vetme të apelit;
 • kontrolli i inspektimit të produkteve të çertifikuara, monitorimi i stabilitetit të sistemit të menaxhimit.

Aplikuesi merr të gjitha masat e nevojshme për të siguruar stabilitetin e sistemit të menaxhimit dhe kushtet e prodhimit për prodhimin e produkteve që plotësojnë kërkesat e rregullimit teknik, harton dokumentacionin teknik dhe paraqet një aplikim për certifikimin e produkteve të tij në një prej organeve të certifikimit të produkteve që ka këtë lloj produkti në fushën e akreditimit.

Aplikimi duhet të tregojë dokumentin për pajtueshmërinë me të cilin është çertifikuar sistemi i menaxhimit, duke marrë parasysh faktin se një ose më shumë dokumente mund të vendosen në rregulloren teknike për pajtueshmërinë me të cilën kryhet certifikimi i sistemit të menaxhimit.

Në të njëjtën kohë, aplikanti paraqet një certifikatë për sistemin e menaxhimit (kopja e certifikatës).

Shqyrtimi i aplikimit, përzgjedhjes dhe testimit të mostrave.

Nëse analiza e dokumentacionit teknik dhe testeve është pozitive, organi certifikues i produktit harton një certifikatë të konformitetit dhe ia lëshon aplikantit.

Aplikuesi do të aplikojë një shenjë të vetme të apelit, përveç nëse parashikohet ndryshe me rregulloren teknike.

Organi i certifikimit të produkteve kryen kontrollin e inspektimit të produkteve të çertifikuara gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së certifikatës së konformitetit duke testuar mostra të produktit në një laborator të akredituar të testimit dhe duke analizuar rezultatet e kontrollit të inspektimit nga sistemi i menaxhimit të sistemit të çertifikimit për një sistem të certifikuar të menaxhimit. Në rast të rezultateve pozitive të kontrollit të inspektimit, vlefshmëria e certifikatës së konformitetit konsiderohet e konfirmuar, siç tregohet në aktin e kontrollit të inspektimit. Nëse rezultatet e kontrollit të inspektimit janë negative, organi i certifikimit të produktit merr një nga vendimet e mëposhtme:

 • pezullon certifikatën e konformitetit;
 • anulojë certifikatën e konformitetit.

Vendimet e marra nga organi i certifikimit i komunikohen aplikantit.

Një regjistrim i duhur është bërë në Regjistrin e Unifikuar të çertifikatave të lëshuara të konformitetit dhe deklaratave të regjistruara të konformitetit, të hartuara në një formë të vetme nga organi i certifikimit të produktit.

Skema e certifikimit 3

Skema 3c përfshin procedurat e mëposhtme:

 • aplikanti paraqet në organin e certifikimit një aplikim për çertifikim me dokumentacionin teknik të bashkangjitur;
 • shqyrtimi i aplikimit dhe miratimi i një vendimi nga organi certifikues për certifikimin e produkteve;
 • përzgjedhja nga organi certifikues i produkteve për provë;
 • testimi i mostrave të produktit nga një laborator testimi i akredituar;
 • analiza e rezultateve të testit dhe lëshimi i një certifikate konformiteti të aplikantit;
 • shenjë tufa produktesh me një shenjë të vetme të qarkullimit.

Aplikuesi harton dokumentacionin teknik dhe paraqet një kërkesë për certifikimin e një grumbull prodhimi tek një prej organeve të certifikimit të produktit që ka këtë lloj produkti në fushën e akreditimit.

Kërkesa duhet të përmbajë karakteristikat identifikuese të palës dhe njësive të saj të prodhimit.

Organi i çertifikimit informon aplikantin për vendimin për aplikimin që përmban kushtet për certifikim.

Organi i certifikimit kryen identifikimin e kërkuesit për serinë e produkteve dhe zgjedhjen e mostrave për provë.

Testet e një serie produktesh (mostra nga një grup) kryhen nga një laborator i akredituar i testimit në emër të organit të certifikimit, i cili pajiset me një raport testimi.

Nëse rezultatet e provës janë pozitive, organi certifikues harton një certifikatë të konformitetit dhe ia lëshon aplikuesit.

Aplikuesi do të aplikojë një shenjë të vetme të apelit, përveç nëse parashikohet ndryshe me rregulloren teknike.

Skema e certifikimit 4

Skema 4c përfshin procedurat e mëposhtme:

 • aplikanti i paraqet organit të certifikimit një aplikim për çertifikim me dokumentacionin teknik të bashkangjitur;
 • shqyrtimi i kërkesës dhe vendimi për të nga organi certifikues;
 • testimi i secilës njësi produkti nga një laborator testimi i akredituar;
 • analiza e rezultateve të testit dhe lëshimi i një certifikate konformiteti të aplikantit;
 • vizatimi i një shenje të vetme të adresës.

Aplikuesi harton dokumentacionin teknik dhe paraqet një kërkesë për çertifikim të një njësie produkti tek një prej organeve të certifikimit të produktit që ka këtë lloj produkti në fushën e akreditimit.

Kërkesa duhet të përmbajë karakteristikat identifikuese të një njësie të prodhimit.

Organi i çertifikimit informon aplikantin për vendimin për aplikimin që përmban kushtet për certifikim.

Testet e njësive kryhen nga një laborator i akredituar i testimit në emër të organit certifikues të cilit i është dhënë raporti i testit.

Nëse rezultatet e provës janë pozitive, organi certifikues harton një certifikatë të konformitetit dhe ia lëshon aplikuesit.

Aplikuesi do të aplikojë një shenjë të vetme të apelit, përveç nëse parashikohet ndryshe me rregulloren teknike.

Skema e certifikimit 5

Skema 5c përfshin procedurat e mëposhtme:

 • aplikanti i paraqet organit të certifikimit një aplikim për çertifikim me dokumentacionin teknik të bashkangjitur;
 • shqyrtimi i kërkesës dhe vendimi për të nga organi certifikues;
 • një organ certifikimi që kryen një studim të projektit;
 • duke kryer nga organi certifikues një analizë të gjendjes së prodhimit;
 • përgjithësimi i rezultateve të hulumtimit të projektit dhe analiza e gjendjes së prodhimit dhe lëshimi i certifikatës së konformitetit për aplikantin
 • vizatimi i një shenje të vetme të apelit;
 • kontrolli i inspektimit të produkteve të çertifikuara.

Aplikuesi merr të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që procesi i prodhimit të jetë i qëndrueshëm dhe të sigurojë që produktet e prodhuara përputhen me kërkesat e rregulloreve teknike, gjeneron dokumentacionin teknik dhe paraqet një aplikim për çertifikim të produkteve të tyre në një prej organeve të certifikimit të produkteve që ka këtë lloj produkti në fushën e akreditimit.

Organi i çertifikimit informon aplikantin për vendimin për aplikimin që përmban kushtet për certifikim.

Organi i çertifikimit kryen hulumtime të projektit të produktit duke analizuar dokumentacionin teknik mbi të cilin është prodhuar produktin, rezultatet e llogaritjeve, testet e mostrave të produktit eksperimental.

Rezultatet e studimit të modelit të produktit janë dhënë në përfundim, në të cilin organi certifikues jep një vlerësim të konformitetit të dizajnit të produktit me kërkesat e përcaktuara.

Analiza e gjendjes së prodhimit të aplikantit kryhet nga organi certifikues. Rezultatet e analizës janë të dokumentuara në një akt.

Nëse rezultatet e studimit të modelit të produktit dhe analizës së gjendjes së prodhimit janë pozitive, organi certifikues harton një certifikatë konformiteti dhe ia lëshon aplikantit.

Aplikuesi do të aplikojë një shenjë të vetme të apelit, përveç nëse parashikohet ndryshe me rregulloren teknike.

Organi i certifikimit të produkteve kryen kontrollin e inspektimit të produkteve të çertifikuara gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së certifikatës së konformitetit duke testuar mostra të produktit në një laborator të akredituar të testimit dhe (ose) duke analizuar gjendjen e prodhimit. Në rast të rezultateve pozitive të kontrollit të inspektimit, vlefshmëria e certifikatës së konformitetit konsiderohet e konfirmuar, siç tregohet në aktin e kontrollit të inspektimit. Nëse rezultatet e kontrollit të inspektimit janë negative, organi i certifikimit të produktit merr një nga vendimet e mëposhtme:

 • pezullon certifikatën e konformitetit;
 • anulojë certifikatën e konformitetit.

Vendimet e marra nga organi i certifikimit i komunikohen aplikantit.

Një regjistrim i duhur është bërë në Regjistrin e Unifikuar të çertifikatave të lëshuara të konformitetit dhe deklaratave të regjistruara të konformitetit, të hartuara në një formë të vetme nga organi i certifikimit të produktit.

Kur bëni ndryshime në hartimin (përbërjen) e produktit ose teknologjinë e prodhimit të tij, të cilat mund të ndikojnë në përputhjen e produkteve me kërkesat e përcaktuara në rregulloret teknike, aplikanti njofton paraprakisht organin e certifikimit, i cili vendos për nevojën për teste të reja dhe (ose) analizë kushtet e prodhimit.

Skema e certifikimit 6

Skema 6c përfshin procedurat e mëposhtme:

aplikanti i paraqet organit të certifikimit të produktit një aplikim për çertifikim me dokumentacionin teknik bashkangjitur, i cili domosdoshmërisht përfshin një çertifikatë për sistemin e menaxhimit (kopjen e certifikatës) të lëshuar nga organi i certifikimit për sistemin e menaxhimit, duke konfirmuar se sistemi i menaxhimit plotëson kërkesat e specifikuara në rregulloret teknike;

 • Kryerja nga hulumtimi i organit certifikues të modelit të produktit;
 • përgjithësimi i rezultateve të analizës së dokumentacionit teknik, përfshirë rezultatet e një studimi të dizajnit të produktit, dhe lëshimin e një certifikate konformiteti për aplikantin;
 • vizatimi i një shenje të vetme të apelit;
 • kontrolli i inspektimit të produkteve të çertifikuara (monitorimi i stabilitetit të funksionimit të sistemit të menaxhimit të cilësisë).

Aplikuesi merr të gjitha masat e nevojshme për të siguruar stabilitetin e sistemit të menaxhimit dhe kushtet e prodhimit për prodhimin e produkteve që plotësojnë kërkesat e rregullimit teknik, harton dokumentacionin teknik dhe paraqet një aplikim për certifikimin e produkteve të tij në një prej organeve të certifikimit të produkteve që ka këtë lloj produkti në fushën e akreditimit.

Aplikimi duhet të tregojë dokumentin për pajtueshmërinë me të cilin është çertifikuar sistemi i menaxhimit, duke marrë parasysh faktin se një ose më shumë dokumente mund të vendosen në rregulloren teknike për pajtueshmërinë me të cilën kryhet certifikimi i sistemit të menaxhimit.

Në të njëjtën kohë, aplikanti paraqet një certifikatë për sistemin e menaxhimit (kopja e certifikatës).

Organi çertifikues analizon dokumentacionin teknik, kryen një studim të dizajnit të produktit në përputhje me dhe, me rezultate pozitive, harton dhe lëshon aplikantin një certifikatë konformiteti për produktin.

Aplikuesi do të aplikojë një shenjë të vetme të apelit, përveç nëse parashikohet ndryshe me rregulloren teknike.

Organi i certifikimit të produktit kryen kontrollin e inspektimit të produkteve të çertifikuara gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së certifikatës së konformitetit duke testuar mostra të produktit në një laborator testimi dhe duke analizuar rezultatet e kontrollit të inspektimit nga sistemi i menaxhimit të sistemit të çertifikimit për një sistem të certifikuar të menaxhimit. Në rast të rezultateve pozitive të kontrollit të inspektimit, vlefshmëria e certifikatës së konformitetit konsiderohet e konfirmuar, siç tregohet në aktin e kontrollit të inspektimit. Nëse rezultatet e kontrollit të inspektimit janë negative, organi i certifikimit të produktit merr një nga vendimet e mëposhtme:

 • pezullon certifikatën e konformitetit;
 • anulojë certifikatën e konformitetit.

Vendimet e marra nga organi i certifikimit i komunikohen aplikantit.

Një regjistrim i duhur është bërë në Regjistrin e Unifikuar të çertifikatave të lëshuara të konformitetit dhe deklaratave të regjistruara të konformitetit, të hartuara në një formë të vetme nga organi i certifikimit të produktit.

Kur bëni ndryshime në modelin (përbërjen) e produktit ose teknologjinë e prodhimit të tij, të cilat mund të ndikojnë në përputhjen e produkteve me kërkesat e përcaktuara në rregulloret teknike, aplikanti njofton paraprakisht organin e certifikimit, i cili vendos për nevojën e testeve të reja.

Skema e certifikimit 7

Skema 7c përfshin procedurat e mëposhtme:

 • paraqitja nga aplikanti në organin e certifikimit një kërkesë për çertifikim;
 • shqyrtimi i kërkesës dhe vendimi për të nga organi certifikues;
 • një studim çertifikimi nga organi certifikues;
 • duke kryer nga organi certifikues një analizë të gjendjes së prodhimit;
 • përgjithësimi i rezultateve të hulumtimit të projektit dhe analiza e gjendjes së prodhimit dhe lëshimi i certifikatës së konformitetit për aplikantin
 • vizatimi i një shenje të vetme të apelit;
 • kontrolli i inspektimit të produkteve të çertifikuara.

Aplikuesi merr të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që procesi i prodhimit të jetë i qëndrueshëm dhe të sigurojë që produktet e prodhuara përputhen me kërkesat e rregulloreve teknike, gjeneron dokumentacionin teknik dhe paraqet një aplikim për çertifikim të produkteve të tyre në një prej organeve të certifikimit të produkteve që ka këtë lloj produkti në fushën e akreditimit.

Organi i çertifikimit informon aplikantin për vendimin për aplikimin që përmban kushtet për certifikim.

Organi i çertifikimit kryen një studim të llojit të produktit në një nga mënyrat e mëposhtme:

 • studimi i mostrës për prodhimin e planifikuar si një përfaqësues model i të gjitha produkteve të ardhshme;
 • analiza e dokumentacionit teknik, testimi i një kampioni produkti ose përbërësit kritikë të produktit.

Rezultatet e hulumtimit të llojit janë të dokumentuara në përfundim, në të cilin organi certifikues jep një vlerësim të konformitetit të llojit të produktit me kërkesat e përcaktuara.

Analiza e gjendjes së prodhimit të aplikantit kryhet nga organi certifikues. Rezultatet e analizës janë të dokumentuara në një akt.

Nëse rezultatet e një studimi të llojit të produktit dhe analizës së gjendjes së prodhimit janë pozitive, organi certifikues harton një certifikatë të konformitetit dhe ia lëshon aplikantit.

Aplikuesi do të aplikojë një shenjë të vetme të apelit, përveç nëse parashikohet ndryshe me rregulloren teknike.

Organi i certifikimit të produkteve kryen kontrollin e inspektimit të produkteve të çertifikuara gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së certifikatës së konformitetit duke testuar mostra të produktit në një laborator të akredituar të testimit dhe (ose) duke analizuar gjendjen e prodhimit. Në rast të rezultateve pozitive të kontrollit të inspektimit, vlefshmëria e certifikatës së konformitetit konsiderohet e konfirmuar, siç tregohet në aktin e kontrollit të inspektimit. Nëse rezultatet e kontrollit të inspektimit janë negative, organi i certifikimit të produktit merr një nga vendimet e mëposhtme:

 • pezullon certifikatën e konformitetit;
 • anulojë certifikatën e konformitetit.

Vendimet e marra nga organi i certifikimit i komunikohen aplikantit.

Një regjistrim i duhur është bërë në Regjistrin e Unifikuar të çertifikatave të lëshuara të konformitetit dhe deklaratave të regjistruara të konformitetit, të hartuara në një formë të vetme nga organi i certifikimit të produktit.

Kur bëni ndryshime në hartimin (përbërjen) e produktit ose teknologjinë e prodhimit të tij, të cilat mund të ndikojnë në përputhjen e produkteve me kërkesat e përcaktuara në rregulloret teknike, aplikanti njofton paraprakisht organin e certifikimit, i cili vendos për nevojën për teste të reja dhe (ose) analizë kushtet e prodhimit.

Skema e certifikimit 8

Skema 8c përfshin procedurat e mëposhtme:

aplikanti i paraqet organit të certifikimit të produktit një aplikim për çertifikim me dokumentacionin teknik bashkangjitur, i cili domosdoshmërisht përfshin një çertifikatë për sistemin e menaxhimit (kopjen e certifikatës) të lëshuar nga organi i certifikimit për sistemin e menaxhimit, duke konfirmuar se sistemi i menaxhimit plotëson kërkesat e specifikuara në rregulloret teknike;

 • shqyrtimin e aplikimit dhe miratimin nga organi certifikues i një vendimi për certifikimin e produkteve;
 • një studim çertifikimi nga organi certifikues;
 • duke përmbledhur rezultatet e analizës së dokumentacionit teknik, përfshirë rezultatet e një ekzaminimi tip, dhe lëshimin e një certifikate konformiteti për aplikantin;
 • vizatimi i një shenje të vetme të apelit;
 • kontrolli i inspektimit të produkteve të çertifikuara (monitorimi i stabilitetit të sistemit të menaxhimit).

Aplikuesi merr të gjitha masat e nevojshme për të siguruar stabilitetin e sistemit të menaxhimit dhe kushtet e prodhimit për prodhimin e produkteve që plotësojnë kërkesat e rregullimit teknik, harton dokumentacionin teknik dhe paraqet një aplikim për certifikimin e produkteve të tij në një prej organeve të certifikimit të produkteve që ka këtë lloj produkti në fushën e akreditimit.

Aplikimi duhet të tregojë dokumentin për pajtueshmërinë me të cilin është çertifikuar sistemi i menaxhimit, duke marrë parasysh faktin se një ose më shumë dokumente mund të vendosen në rregulloren teknike për pajtueshmërinë me të cilën kryhet certifikimi i sistemit të menaxhimit.

Në të njëjtën kohë, aplikanti paraqet një certifikatë për sistemin e menaxhimit (kopja e certifikatës).

Organi i çertifikimit analizon dokumentet e paraqitura, zhvillon një studim dhe, me rezultate pozitive, harton dhe lëshon aplikantin certifikatën e konformitetit për produktin.

Aplikuesi do të aplikojë një shenjë të vetme të apelit, përveç nëse parashikohet ndryshe me rregulloren teknike.

Organi i certifikimit të produkteve kryen kontrollin e inspektimit të produkteve të çertifikuara gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së certifikatës së konformitetit duke testuar mostra të produktit në një laborator të akredituar të testimit dhe duke analizuar rezultatet e kontrollit të inspektimit nga sistemi i menaxhimit të sistemit të çertifikimit për një sistem të certifikuar të menaxhimit. Në rast të rezultateve pozitive të kontrollit të inspektimit, vlefshmëria e certifikatës së konformitetit konsiderohet e konfirmuar, siç tregohet në aktin e kontrollit të inspektimit. Nëse rezultatet e kontrollit të inspektimit janë negative, organi i certifikimit të produktit merr një nga vendimet e mëposhtme:

 • pezullon certifikatën e konformitetit;
 • anulojë certifikatën e konformitetit.

Vendimet e marra nga organi i certifikimit i komunikohen aplikantit.

Një regjistrim i duhur është bërë në Regjistrin e Unifikuar të çertifikatave të lëshuara të konformitetit dhe deklaratave të regjistruara të konformitetit, të hartuara në një formë të vetme nga organi i certifikimit të produktit.

Kur bëni ndryshime në modelin (përbërjen) e produktit ose teknologjinë e prodhimit të tij, të cilat mund të ndikojnë në përputhjen e produkteve me kërkesat e përcaktuara në rregulloret teknike, aplikanti njofton paraprakisht organin e certifikimit, i cili vendos për nevojën e testeve të reja.

Skema e certifikimit 9

Skema 9c përfshin procedurat e mëposhtme:

aplikanti i paraqet organit të certifikimit të produktit një kërkesë për çertifikim me dokumentacionin teknik bashkangjitur, i cili domosdoshmërisht përfshin:

 • informacione rreth hulumtimit;
 • raportet e provës të kryera nga prodhuesi ose laboratori i akredituar i testimit;
 • çertifikatat e konformitetit për materialet përbërëse dhe produktet ose raportet e provës (nëse ka);
 • çertifikata për sistemin e menaxhimit të cilësisë (nëse është e disponueshme);
 • dokumente që konfirmojnë përputhjen e produkteve të specifikuara me kërkesat e rregullimit teknik të zbatueshëm për të lëshuar nga organet e huaja të certifikimit;
 • dokumente të tjera që drejtpërdrejt ose indirekt konfirmojnë konformitetin e produkteve me kërkesat e përcaktuara;
 • shqyrtimi i aplikimit dhe miratimi i një vendimi nga organi certifikues për certifikimin e produkteve;
 • kryerjen dhe përmbledhjen nga organi certifikues rezultatet e analizës së dokumentacionit teknik dhe lëshimin e aplikantit një certifikatë të konformitetit;
 • vizatimi i një shenje të vetme të adresës.

Aplikuesi merr të gjitha masat e nevojshme për të siguruar stabilitetin e kushteve të prodhimit për prodhimin e produkteve që plotësojnë kërkesat e rregullimit teknik, harton dokumentacionin teknik dhe paraqet një aplikim për çertifikim të produkteve të tij në një prej organeve të certifikimit të produkteve që ka këtë lloj produkti në fushën e akreditimit.

Organi i çertifikimit informon aplikantin për vendimin për aplikimin që përmban kushtet për certifikim.

Organi i çertifikimit analizon dokumentacionin teknik, rezultatet e llogaritjeve, testet e produkteve dhe dokumentet e tjera që drejtpërdrejt ose indirekt konfirmojnë konformitetin e produkteve me kërkesat e përcaktuara.

Rezultatet e analizës së dokumentacionit teknik të produkteve janë dhënë në përfundim, në të cilin organi certifikues jep një vlerësim të konformitetit të produkteve me kërkesat e përcaktuara.

Nëse rezultatet e analizës së dokumentacionit teknik të produkteve janë pozitive, organi certifikues harton një certifikatë konformiteti dhe ia lëshon aplikantit.

Aplikuesi do të aplikojë një shenjë të vetme të apelit, përveç nëse parashikohet ndryshe me rregulloren teknike.

Një regjistrim i duhur është bërë në Regjistrin e Unifikuar të çertifikatave të lëshuara të konformitetit dhe deklaratave të regjistruara të konformitetit, të hartuara në një formë të vetme nga organi i certifikimit të produktit.

Kur bëni ndryshime në hartimin (përbërjen) e produktit ose teknologjinë e prodhimit të tij, të cilat mund të ndikojnë në përputhjen e produkteve me kërkesat e përcaktuara në rregulloret teknike, aplikanti njofton paraprakisht me shkrim organin e certifikimit, i cili vendos për nevojën e studimeve shtesë

Tabela përmbledhëse e skemave tipike të certifikimit të konformitetit

Numri i qarkut Elementi i qarkut Aplikim kërkues Dokumenti që vërteton pajtueshmërinë
Testimi i Produktit Vlerësimi i prodhimit Kontrolli i inspektimit
1S testimi i mostrës së produktit analiza e prodhimit testimi i mostrave të produktit dhe (ose) analiza e gjendjes së prodhimit Për produktet e prodhuara në seri. Prodhuesi, përfshirë një të huaj, nëse ka një person të autorizuar nga prodhuesi në territorin e Unionit Doganor çertifikatë konformiteti për produktet e prodhuara në seri
2S testimi i mostrës së produktit çertifikimi i sistemit të menaxhimit testimi i mostrës së produktit dhe kontrolli i sistemit të menaxhimit
3S testimi i mostrës së produktit - - Për një grup produktesh (artikulli i vetëm) Shitësi (furnitori), prodhuesi, përfshirë edhe të huaj certifikatën e konformitetit për një grup produktesh
4S testet e artikullit të vetëm - - certifikatën e konformitetit për një produkt të vetëm
5S hulumtim për hartimin e produktit analiza e prodhimit testimi i mostrave të produktit dhe (ose) analiza e gjendjes së prodhimit Për produktet e prodhuara në seri, nëse është plotësisht e pamundur ose e vështirë të konfirmoni përputhjen me kërkesat gjatë testimit të produktit të përfunduar Prodhuesi, përfshirë një të huaj, nëse ka një person të autorizuar nga prodhuesi në territorin e Unionit Doganor çertifikatë konformiteti për produktet e prodhuara në seri
6S hulumtim për hartimin e produktit vërtetim
sistemet
drejtuesit
Provë
mostrat
produkteve dhe
inspektim
контроль
sistemet
drejtuesit
7S hulumtim tipi analiza e prodhimit testimi i mostrave të produktit dhe (ose) analiza e gjendjes së prodhimit Për produktet komplekse të destinuara për serializim dhe prodhim masiv, si dhe në rastin e planifikimit të lëshimit të një numri të madh të modifikimeve të produktit Prodhuesi, përfshirë një të huaj, nëse ka një person të autorizuar nga prodhuesi në territorin e Unionit Doganor çertifikatë konformiteti për produktet e prodhuara në seri
8S hulumtim tipi çertifikimi i sistemit të menaxhimit testimi i mostrës së produktit dhe kontrolli i inspektimit të sistemit të menaxhimit
9S bazuar në analizën e dokumentacionit teknik - - Për një grup produktesh me vëllim të kufizuar të furnizuar nga një prodhues i huaj ose për produkte komplekse të destinuara për pajisjen e ndërmarrjeve në territorin e Unionit Doganor Prodhuesi, përfshirë një të huaj, nëse ka një person të autorizuar nga prodhuesi në territorin e Unionit Doganor çertifikatë konformiteti për një grumbull produktesh me vëllim të kufizuar

 

Nga 3 Mars 2021, si pjesë e riorganizimit të autoriteteve doganore, disa pika doganore në doganat Vyborg, Pskov dhe Shën Petersburg janë duke u likuiduar.
03:18 05-12-2020 Më shumë detaje ...
Video e leksionit "Pagesat sociale shtetërore për mjekët dhe punëtorët e tjerë të mjekësisë dhe organizatave të tjera në 1 - 2020 në lidhje me COVID-2021" është postuar në faqen 19C: Salla e Ligjëratave.
02:03 05-12-2020 Më shumë detaje ...