ISPM Nr 15

STANDARDI ND INTERNATIONALRKOMBTAR P ONR Masat Fizotanitare 

RREGULLIMI I MATERIALIT TË PAKETIMIT TË DRURIT NË TREGTIN NDËRKOMBËTAR

Standardi Ndërkombëtar ISPM për Masat Fitosanitare Nr 15

Standardet Ndërkombëtare për Masat Fitosanitare (ISPM) janë duke u përgatitur nga Sekretariati i Konventës Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Bimëve, si pjesë e Politikës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë dhe Programin e Ndihmës Teknike për Karantinën e Bimëve.

Standardet për masat fitosanitare (ISPM) miratohen nga palët kontraktuese IPPC dhe anëtarët e FAO që nuk janë palë kontraktuese përmes Komisionit të Përkohshëm për Masat Fitosanitare. ISPM-të janë standarde, udhëzime dhe rekomandime të njohura si bazë për masat fitosanitare të përdorura nga anëtarët e Organizatës Botërore të Tregtisë sipas Marrëveshjes për Zbatimin e Masave Sanitare dhe Fitosanitare. Vendet që nuk janë palë kontraktuese në IPPC inkurajohen të zbatojnë këto standarde.

Ky standard u adoptua për herë të parë në sesionin e katërt të Komisionit të Përkohshëm për Masat Fitosanitare në Mars, 2002, me titull Udhëzime për Rregullimin e Materialeve të Paketimit të Drurit në Tregtinë Ndërkombëtare.

Ndryshimet në Shtojcën 1 u miratuan në seancën e parë të Komisionit për Masat Fitosanitare në Prill 2006. Rishikimi i parë u miratua në seancën e katërt të Komisionit për Masat Fitosanitare në Mars-Prill të 2009 si standardi aktual, ISPM 15. Versioni i rishikuar i Shtojcës 1 me ndryshimet përkatëse në Shtojcën 2 u miratua në seancën 8th të Komisionit për Masat Fitosanitare në Prill 2013.

Ky standard përshkruan masat fitosanitare që zvogëlojnë rrezikun e futjes dhe përhapjes së dëmtuesve të karantinës që barten në tregtinë ndërkombëtare me materiale paketimi druri të bëra nga druri i patrajtuar. Materiali paketues i lëndës drusore që i nënshtrohet këtij standardi përfshin fiksimin e drurit, por nuk përfshin paketimin prej druri të bërë nga druri që është përpunuar në mënyrë që të jetë i lirë nga organizmat e dëmshëm (për shembull, kompensatë). Masat fitosanitare të përshkruara në këtë standard nuk kanë për qëllim të sigurojnë mbrojtje të përhershme kundër dëmtuesve të dëmtuesve ose organizmave të tjerë.

Dëmtuesit e lidhur me materialin e paketimit të drurit dihet se ndikojnë negativisht në shëndetin e pyjeve dhe në biodiversitetin. Zbatimi i këtij standardi do të zvogëlojë ndjeshëm përhapjen e dëmtuesve dhe për këtë arsye do të zvogëlojë ndikimin e tyre negativ. Trajtimet e metil bromurit janë përfshirë në këtë standard në rast se nuk ka trajtime alternative të disponueshme vetëm në situata të caktuara ose për të gjitha vendet, ose materiale të tjera të përshtatshme (jo-druri) të paketimit nuk janë të disponueshme. Për shkak të faktit se bromuri metil shteron shtresën e ozonit, është miratuar Rekomandimi i CPM për të zëvendësuar ose zvogëluar përdorimin e bromurit metil si një masë fitosanitare (CPM, 2008). Kërkimi vazhdon për masa alternative me një ndikim më dashamirës në mjedis.

Materialet e paketimit të drurit pyjet e papërpunuara paraqesin rrugën e prezantimit dhe përhapjes së dëmtuesve. Meqenëse origjina e materialeve të paketimit të drurit shpesh është e vështirë të përcaktohet, masat e marra në të gjithë botën përshkruhen që mund të zvogëlojnë ndjeshëm rrezikun e përhapjes së dëmtuesve. NPPOs Rekomandohet të pranoni materiale paketimi druri, për të cilat janë aplikuar masat e aprovuara, pa kërkesa shtesë. Materialet e tilla të paketimit të drurit përfshijnë fiksimin e drurit, por nuk përfshijnë materialet e paketimit të drurit të ricikluar.

Procedurat për të verifikuar nëse një masë e miratuar është aplikuar, duke përfshirë përdorimin e etiketimit të pranuar globalisht, duhet të përfshihen në të dy vendet eksportuese dhe importuese. Masat e tjera të të cilave është arritur një marrëveshje dypalëshe gjithashtu konsiderohen në këtë standard. Nëse materialet e paketimit të drurit nuk përputhen me kërkesat e këtij standardi, NPPOs mund t'i neutralizojë ato me një metodë të miratuar.

Përkufizimet e termave fitosanitarë të përdorur në ISPM 15 mund të gjenden në faqe (Fjalori i termave fitosanitar).

Masat fitosanitare të aprovuara që zvogëlojnë ndjeshëm rrezikun e futjes dhe përhapjes së dëmtuesve me material paketimi druri përfshijnë përdorimin e drurit të zbarkuar (me toleranca të specifikuara për mbetjet e lëvores) dhe përdorimin e trajtimeve të aprovuara (të përshkruara në Shtojcën 1). Përdorimi i shenjave identifikuese (të përshkruara në Aneksin 2) siguron identifikimin e lehtë të materialit të paketimit të drurit që i është nënshtruar trajtimeve të aprovuara. Janë dhënë përshkrime të trajtimeve të aprovuara, etiketimet dhe përdorimi.

Organizatat Kombëtare të Karantinës dhe Mbrojtjes (NPPO) të vendeve eksportuese dhe importuese kanë detyrime specifike. Përpunimi dhe etiketimi gjithmonë duhet të jenë përgjegjësi e NPPO. Ata që autorizojnë përdorimin e shënjimit duhet të mbikëqyrin përpunimin, përdorimin e shënjimit dhe aplikimin e tij nga prodhuesit ose strukturat përkatëse që kryejnë përpunimin (ose, së paku, kryejnë një kontroll ose analizë), dhe gjithashtu duhet të përcaktojnë procedurën për inspektim ose monitorim dhe auditim.

Kërkesa të veçanta zbatohen për materialin e paketimit ose riparimit të materialit prej druri. NPPO-të e vendeve importuese duhet të konsiderojnë masat fitosanitare të aprovuara si bazë për autorizimin e importit të materialit për paketim druri pa kërkesa shtesë fitosanitare të importit për materialin e paketimit të drurit, dhe gjithashtu mund të kontrollojnë nëse ato janë në përputhje me kërkesat e këtij standardi. Nëse materiali i paketimit të drurit nuk i plotëson kërkesat e këtij standardi, NPPO-të janë gjithashtu përgjegjëse për masat e marra dhe, sipas rastit, për njoftimin e mosrespektimit.

1. Baza e rregullimit

druqë rrjedhin nga pemë të gjalla ose druri i ngordhur mund të infektohen nga dëmtuesit. Materiali i paketimit të drurit shpesh bëhet nga druri i freskët që nuk ka pësuar përpunim ose përpunim të mjaftueshëm për të hequr ose shkatërruar dëmtuesit, dhe për këtë arsye mbetet një rrugë për prezantimin dhe shpërndarjen e dëmtuesve të karantinës. Shtë vërtetuar se fiksimi i drurit paraqet një rrezik veçanërisht të lartë për futjen dhe përhapjen e dëmtuesve të karantinës. Për më tepër, materiali i paketimit të drurit shumë shpesh ripërdoret, riparohet ose riparohet (siç përshkruhet në seksionin 4.3).

Mund të jetë e vështirë të përcaktohet origjina e vërtetë e pjesëve të ndryshme të materialit për paketim druri, gjë që e bën të vështirë përcaktimin e statusit të tyre fitosanitar. Prandaj, në lidhje me materialin e paketimit të drurit, shpesh është e pamundur të kryhet një analizë rutinë e rrezikut fitosanitar, në mënyrë që të përcaktohet nevoja për masa fitosanitare dhe vëllimi i tyre .. Për këtë arsye, ky Standard Ndërkombëtar përshkruan masat e miratuara në nivelin ndërkombëtar që mund të aplikohen në materialin e paketimit të drurit nga të gjitha vendet me qëllimin e ul ndjeshëm rrezikun e futjes dhe përhapjes së shumicës së dëmtuesve karantinë që mund të shoqërohen me këtë material

2. Materiali i paketimit të drurit të rregullueshëm

Ky udhëzues vlen për të gjitha format e materialit të paketimit të drurit që mund të shërbejnë duke përhapur dëmtues që përbëjnë një rrezik kryesisht për pemët e gjalla. Kjo përfshin material për paketimin e drurit, siç janë thjerrëzat, arkat, kutitë e paketimit, druri i fiksimit, paletë, mbështjelljet kabllovike dhe spools / mbështjellës që mund të gjenden pothuajse në çdo ngarkesë të importuar, përfshirë ato që zakonisht nuk i nënshtrohen inspektimit fitosanitar.

Përjashtimet e 2.1

Materialet e mëposhtme paraqesin një rrezik mjaft të ulët, dhe për këtë arsye ato nuk u përfshinë nga ky standard:

 • materiali për paketim druri i bërë tërësisht prej druri të hollë (jo më shumë se 6) mm );
 • enë prej druri të bëra tërësisht nga materiale druri të ricikluar, si kompensatë e laminuar, tabela grimcash, dërrasa grimcash të orientuara ose rimeso, të cilat janë bërë duke përdorur zam, nxehtësi dhe presion, ose një kombinim i këtyre metodave;
 • fuçi për verë dhe pije alkoolike, të cilat janë ngrohur gjatë procesit të prodhimit;
 • kuti dhurate për verë, puro dhe sende të tjera prej druri që janë përpunuar dhe / ose janë bërë në një mënyrë që përjashton mundësinë e infeksionit nga dëmtuesit;
 • tallash, rroje prej druri dhe leshi prej druri;
 • elementë strukturorë prej druri bashkangjitur përgjithmonë kamionëve dhe kontejnerëve.

3. Masat fitosanitare për materialet e paketimit të drurit

Ky standard përshkruan masat fitosanitare (përfshirë përpunimin) që janë miratuar për materialet e paketimit të drurit dhe parashikon miratimin e trajtimeve të reja ose të rishikuara.

3.1 Miratuar masat fitosanitare

Masat fitosanitare të përshkruara në këtë standard përbëhen nga procedurat fitosanitare, duke përfshirë përpunimin dhe etiketimin e materialeve të paketimit të drurit. Përdorimi i markimit heq nevojën për të përdorur një certifikatë fitosanitare, pasi ajo tregon zbatimin e masave fitosanitare të njohura ndërkombëtarisht. Të gjitha NPPOs duhet të marrin në konsideratë këto masa fitosanitare për të qenë bazë për autorizimin e importimit të materialeve të paketimit të drurit pa kërkesa të veçanta shtesë. Masat fitosanitare përveç masave të miratuara të përshkruara në këtë standard, kërkojnë arsyetime teknike.
Trajtimet e përshkruara në shtojcën 1 konsiderohen të jenë dukshëm efektive ndaj shumicës së organizmave të dëmshëm për pemët e gjalla të shoqëruara me materialet e paketimit të drurit të përdorur në tregtinë ndërkombëtare. Këto trajtime kombinohen me përdorimin e drurit të çarqeve në prodhimin e kontejnerëve prej druri, e cila gjithashtu ndihmon në zvogëlimin e mundësisë së ri-infeksionit nga organizma të dëmshëm për pemët e gjalla. Këto masa janë miratuar në bazë të:

 • spektri i dëmtuesve kundër të cilave drejtohen;
 • efikasiteti i përpunimit;
 • fizibiliteti teknik dhe / ose tregtar.

Ekzistojnë tre hapa kryesorë në prodhimin e materialit të aprovuar për paketimin e drurit (përfshirë fiksimin e drurit): përpunimi, prodhimi dhe shenjë. Këto veprime mund të kryhen nga interpretues të ndryshëm, ose një interpretues mund të kryejë disa ose të gjitha këto veprime. Për lehtësinë e të kuptuarit, ky Standard Ndërkombëtar u adresohet prodhuesve (ata që prodhojnë materiale paketimi druri dhe mund të vendosin etiketa në materialet e paketimit të drurit të përpunuar në mënyrë të duhur) dhe ata që përpunojnë (ata që kryejnë trajtime të aprovuara dhe mund të vendosin etiketa në paketimin e përpunuar në mënyrë të duhur të drurit material).

Materiali i paketimit prej druri i nënshtruar këtyre masave të aprovuara përcaktohet me vendosjen e shenjave zyrtare në përputhje me Aneksin 2. Kjo shenjë përbëhet nga një simbol special i përdorur në lidhje me kodet që përcaktojnë një vend të caktuar, një prodhues ose organizatë përgjegjëse që ka kryer përpunimin dhe llojin e përpunimit të kryer. Më poshtë, grupi i të gjithë komponentëve të këtij përcaktimi quhet "shënim". Etiketimi i njohur ndërkombëtarisht që nuk lidhet me një gjuhë të caktuar lehtëson njohjen e materialit të paketimit të përpunuar të drurit kur shihet përpara eksportit, në pikat e hyrjes dhe gjetkë.

OJF-të duhet të marrin në konsideratë këtë shenjë, siç është specifikuar në Aneksin 2, si bazë për autorizimin e importimit të materialit të paketimit të drurit pa kërkesa të veçanta shtesë.
Për prodhimin e materialeve të paketimit të drurit duhet të përdoret gjithashtu druri i mbuluar me lëkurë, i cili gjithashtu ka pësuar një nga trajtimet e miratuara të listuara në Shtojcën 1. Tolerancat e mbetjeve të lehrave përcaktohen në Supplementin 1.

3.2 Miratimi i trajtimeve të reja ose të rishikuara

Pasi informacioni i ri teknik të vihet në dispozicion, trajtimet ekzistuese mund të rishikohen dhe të ndryshohen, dhe MFK mund të miratojë skema të reja të përpunimit dhe / ose përpunimit alternativ për përpunimin e materialeve të paketimit të drurit. ISPM 28: 2007 jep udhëzime për procesin e miratimit për trajtimet IPPC. Nëse ndonjë përpunim i ri ose skemë e përpunimit të materialeve të paketimit të drurit të rishikuar miratohet dhe përfshihet, materiali i përpunuar tashmë sipas kushteve të përpunimit dhe / ose skemës së miratuar paraprakisht nuk do të duhet të ripërpunohet ose ri-shënohet.

Marrëveshjet Bilaterale Alternative 3.3

Përveç masave të renditura në Shtojcën 1, NPPOs mund të njohin masa të tjera duke hyrë në marrëveshje dypalëshe me partnerët e tyre tregtarë. Në raste të tilla, shënimi i dhënë në Shtojcën 2 nuk duhet të përdoret nëse nuk plotësohen të gjitha kërkesat e këtij standardi.

4. Përgjegjësia e NPPO

Për të parandaluar futjen dhe përhapjen e dëmtuesve, palët kontraktuese eksportuese dhe importuese dhe NPPO-të e tyre marrin obligime të caktuara (siç përcaktohen në nenet I, IV dhe VII të KPPP). Më poshtë janë detyrime specifike në lidhje me zbatimin e këtij standardi.

Çështjet Rregullative të 4.1

Përpunimi dhe etiketimi (dhe / ose sistemet përkatëse) duhet të jetë gjithmonë në kuadër të NPPO. NPPOs që autorizojnë përdorimin e këtij etiketi janë përgjegjës për të siguruar që të gjitha sistemet e miratuara dhe të aprovuara për pajtueshmërinë me këtë standard të jenë në përputhje me të gjitha kërkesat e nevojshme të përcaktuara në këtë standard dhe gjithashtu për materialin e paketimit të drurit (ose dru nga i cili është menduar të prodhojë dru Materiali paketues), i shënuar, është përpunuar dhe / ose prodhuar në përputhje me këtë standard. Përgjegjësitë e NPPO përfshijnë:

 • autorizimi, regjistrimi dhe akreditimi, sipas rastit;
 • Monitorimi i sistemeve të përpunimit dhe etiketimit për të verifikuar pajtueshmërinë (për më shumë informacion mbi përgjegjësitë e përfshira, shihni ISPM 7: 1997);
 • inspektimi, vendosja e procedurave të auditimit dhe, nëse është e nevojshme, auditimi (informacion shtesë jepet në ISPM 23: 2005).

NPPO duhet të mbikëqyrë (ose, së paku, të kryejë një kontroll apo analizë) të sjelljes së trajtimeve, si dhe të autorizojë përdorimin dhe etiketimin sipas rastit. Përpunimi duhet të kryhet përpara se të zbatohet shënimi me qëllim që të parandalohet prania e shënimit në materialet e paketimit të papërshtatshëm ose të papërpunuar të drurit.

4.2 Shënim dhe Përdorim

Llojet e shenjave të aplikuara në materialet e paketimit të drurit të trajtuara në përputhje me këtë standard duhet të jenë në përputhje me kërkesat e paraqitura në Aneksin 2.

4.3 Kërkesat për përpunimin dhe etiketimin e materialeve të paketimit të drurit të riciklueshme, të riparuara ose të konvertuara

NPPOs të vendeve ku materiali i paketimit të drurit që mban shenjën e përshkruar në aneksin 2 është duke u riparuar ose ripunuar, janë përgjegjës për të siguruar që standardi të jetë në përputhje me eksportin e materialit të paketimit të drurit dhe se ky standard është plotësisht në përputhje.

4.3.1 Materiale për paketimin e drurit të riciklimit

Një njësi e materialit paketues të drurit që është përpunuar dhe etiketuar në përputhje me këtë standard, i cili nuk është riparuar, ndryshuar ose ndryshuar ndryshe, nuk kërkon ripërpunimin ose etiketimin gjatë gjithë jetës së kësaj njësie.

4.3.2 Materiale të Paketuara të Mbeturisë së Drurit

Materiali i ambalazhimit të drurit të riparuar konsiderohet të jetë material i tillë i paketimit të drurit në të cilin deri në një të tretën e elementeve hiqen dhe zëvendësohen. Në rast se duhet të riparohet materiali i ambalazhimit të etiketuar të drurit, NPPO duhet të sigurojë që vetëm për dru të trajtuar në përputhje me këtë standard apo produkte druri të prodhuara nga druri i trajtuar të përdoren për këtë riparim (shih seksionin 2.1). Nëse druri i trajtuar përdoret për riparime, secili element i shtuar duhet të etiketohet veçmas në përputhje me këtë standard.

Prania e disa shenjave në materialin e paketimit të drurit mund të krijojë probleme në përcaktimin e origjinës së këtij materiali paketues druri nëse përmban parazitë. Rekomandohet që NPPOs në vendet ku materialet e paketimit të drurit janë duke u riparuar kufizojnë numrin e shenjave të ndryshme që mund të shfaqen në një njësi të materialit paketues të drurit. Në këtë drejtim, NPPOs të vendeve ku materiali i paketimit të drurit është duke u riparuar mund të kërkojë që shenja të mëparshme mbi materialin e paketimit të drurit të riparohen të fshihen, njësia do të ri-përpunohet në përputhje me Aneksin 1 dhe pastaj të shënohet në përputhje me Aneksin 2. Nëse bromidi metil përdoret për ripërpunimin, informacioni i përfshirë në Rekomandimin e CPM Zëvendësimi ose reduktimi i përdorimit të bromidit metil si një masë fitosanitare (CPM, 2008 r.) Duhet të merret parasysh.

Nëse ka dyshim nëse të gjitha elementet e njësisë riparuar material paketimi druri janë trajtuar në përputhje me këtë standard, apo origjinën e njësisë së materialit paketues druri ose komponentët e tij të vështirë për të krijuar vende NPPO ku riparohen drurit material paketimi duhet të kërkojë që rinovuar materiali i ambalazhimit të drurit është ripërpunuar, shkatërruar ose përndryshe nuk lejohet të lëvizet gjatë tregtisë ndërkombëtare si ve materiale paketimi druri sipas standardeve të pranishëm. Në rast të ripërpunimit, të gjitha shenjat e aplikuara më parë duhet të shkatërrohen përgjithmonë (për shembull, duke pikturuar ose hequr). Pas ripërpunimit, shenja duhet të ri-zbatohet në përputhje me këtë standard.

4.3.3 Materiali i paketimit të drurit të konvertuar

Nëse më shumë se një e treta e elementeve të një njësie paketimi të drurit janë zëvendësuar, kjo njësi konsiderohet të ripunohet. Gjatë këtij procesi, elemente të ndryshme (me modifikime plotësuese nëse është e nevojshme) mund të kombinohen dhe pastaj të rikonfidohen në materialet e paketimit të drurit për përdorim në të ardhmen. Materialet e paketimit të drurit të konvertuar si rezultat mund të përfshijnë si sendet e reja ashtu edhe ato të përdorura më parë.
Çdo shenjë e shënuar më parë në materialin e ambalazhimit të drurit të konvertuar duhet të shkatërrohet përgjithmonë (për shembull, duke pikturuar ose hequr). Materialet e paketimit të drurit të konvertuar duhet të ri-përpunohen, pas së cilës shenja duhet të ri-zbatohet në përputhje me këtë standard.

4.4 kalim

Nëse mallrat në tranzit përmbajnë materiale paketimi druri që nuk janë në përputhje me kërkesat e këtij standardi, NPPOs të vendeve të tranzitit kanë të drejtë të kërkojnë masa për të siguruar që nuk ka rrezik të papranueshëm nga ky material paketimi druri. Udhëzime më të hollësishme mbi organizimin e tranzitit jepen në ISPM 25: 2006.

Procedurat 4.5 për Import

Meqenëse materialet e paketimit të drurit janë të pranishme në shumicën e dërgesave, duke përfshirë ato që zakonisht nuk i nënshtrohen kontrollit fitosanitar, është e rëndësishme për NPPOs të bashkëpunojnë me organizatat që zakonisht nuk janë të përfshira në verifikimin e kërkesave fitosanitare të importit. Për shembull, bashkëpunimi me doganat dhe agjencitë dhe organizatat e tjera të interesuara do të ndihmojnë NPPO-të të marrin informacion për disponueshmërinë e materialeve të paketimit të drurit. Kjo është e rëndësishme për të siguruar zbulimin efektiv të mospërputhjeve të mundshme të materialit paketues të drurit me kërkesat e këtij standardi.

4.6 Masat fitosanitare në pikën e hyrjes në rast të mospërmbushjes

Informacioni përkatës në lidhje me moskonformitetin dhe veprimin emergjent gjendet në seksionet 5.1.6.1 përmes 5.1.6.3 ISPM 20: 2004 dhe në ISPM 13: 2001. Duke pasur parasysh ripërdorimin e shpeshtë të materialeve të paketimit të drurit, NPPO duhet të konsiderojnë që mospërputhja mund të ndodhë në vendin e prodhimit, riparimit ose ripunimit në vend se në vendin eksportues ose tranzit.

Në rast se materiali i paketimit të drurit nuk ka etiketimin e kërkuar, ose identifikimi i dëmtuesve tregon joefikasitetin e mundshëm të trajtimit, NPPO duhet të përgjigjet në përputhje me rrethanat dhe, nëse është e nevojshme, mund të ndërmerret. veprimi urgjent. Një veprim i tillë mund të jetë duke vonuar ngarkesën kur sqaroni situatën, atëherë, nëse është e nevojshme, heqjen e materialit të papërshtatshëm, kryerjen e përpunimit 3, shkatërrimin (ose asgjësimin tjetër të besueshëm) ose transshipment. Shembuj të tjerë të opsioneve të pranueshme janë dhënë në Shtojcën 1. Për çdo veprim urgjent të ndërmarrë, duhet të respektohet parimi i ndikimit minimal, ndërsa dërgesa vetë duhet të dallohet nga materiali i paketimit të drurit që shoqëron dërgesën. Përveç kësaj, nëse kërkohet veprim urgjent dhe NPPO përdor metil bromid, atëherë duhet të ndiqen aspektet përkatëse të rekomandimit të CPM.Zëvendësimi ose zvogëlimi i përdorimit të metil bromidit si masë fitosanitare (CPM, 2008).

Kur gjenden dëmtuesit e gjallë, NPPO e vendit importues duhet të njoftojë vendin eksportues, përkatësisht të vendit ose, nëse është e mundur, vendin e origjinës. Në rastet kur njësia e paketimit të drurit ka më shumë se një etiketë, NPPO duhet të përpiqet të përcaktojë origjinën e pjesëve të papërputhshme përpara se të dërgojë njoftimin për mospërputhje. Po ashtu, përshëndet disponimi nga NPPO i njoftimeve në mungesë të etiketimit dhe mospërputhjeve të tjera. Duke marrë parasysh dispozitat e seksionit 4.3.2, duhet të theksohet se prania e shënimeve të shumta në një njësi të materialit paketues të drurit nuk është një dështim për të përmbushur kërkesat.

Sipas kreut të shtetit, rreth 2 milion doza të vaksinës Sputnik V do të prodhohen në të ardhmen e afërt, dhe kjo bën të mundur fillimin e vaksinimit në shkallë të gjerë të popullatës, duke filluar me mjekët dhe mësuesit.
01:05 03-12-2020 Më shumë detaje ...
Ministria e Financave sqaroi se si të merren parasysh, për qëllime të tatimit mbi fitimin, shpenzimet e bëra nga një kredi e butë e lëshuar për një organizatë për rinisjen e aktiviteteve dhe të ardhurat në formën e detyrimeve të përfunduara në këtë kredi.
00:25 03-12-2020 Më shumë detaje ...
Gjykata e Lartë e Federatës Ruse tregoi se dyqanet kanë të drejtë të mos u shërbejnë klientëve pa maska ​​dhe doreza nëse rajoni kërkon përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale në vende publike.
23:25 02-12-2020 Më shumë detaje ...